بخشی از برنامه شطرنج –قاسم شعله سعدی: جامعه ایران به مانند بمب ساعتی آماده انفجار است

بخشی از برنامه شطرنج –قاسم شعله سعدی: جامعه ایران به مانند بمب ساعتی آماده انفجار است

Google Translate