بیانیه شماره ۱۸

بیانیه مهم دکتر قاسم شعله سعدی پیرامون اوضاع فاجعه‌بار کشور در آستانه نوروزBy Ghasem Sholesadi • March 18, 2021 چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد مگو ساقی که بر من می حرام است مگو فتوای آیات عظام استکه در اندیشه جمشیدی ما تمام اعتبار جم به جام است… ادامه خواندن بیانیه شماره ۱۸

Google Translate