سراوان تنها نیست – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر شکرالله مسیح پور , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

اعتراض مردمی از سراوان آغاز شد – دکتر قاسم شعله سعدی , آریاسب باوند . ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate