قاسم شعله سعدی : آنهایی که شعار تجزیه طلبی سر می دهند را، خود فروخته می دانم.

دکتر قاسم شعله سعدی : آنهایی که شعار تجزیه طلبی سر می دهند را اگر امنیتی نباشند، خود فروخته می دانم. شهرام همایون : منِ شهرام همایون شخصا نوشتن نامه به ترامپ و درخواست تحریم بیشتر بر ایران را تایید نمی کنم.

قاسم شعله سعدی شعار بر شعورمان پیشی گرفت

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی

Google Translate