اشعار شعله سعدی – سردار

سردار بهر آزادی رهی غیر از ره پیکار نیست این ره هم کوتاه و سهل و ساده و هموار نیست بهر آزادی ما بیگانه کی کاری کند این فقط بر عهده ما هست بر اغیار نیست نیست در بازار غیرت جز فداکاری رفیق چون متاعی غیرجانبازی در این بازار نیست حاکمان را باید از قدرت… ادامه خواندن اشعار شعله سعدی – سردار

Google Translate