قاسم شعله سعدی شیرمردی که حکم خامنه ای را صادر کرد.

شیرمردی که حکم … خامنه ای را صادر کرد. کارش تمام است

Google Translate