شعله‌سعدی: قرارداد با چین صراحتا مخالف قانون اساسی است و به معنای فروش ایران به آنها

شعله‌سعدی: قرارداد با چین صراحتا مخالف قانون اساسی است و به معنای فروش ایران به آنها منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/voa-farsi-guest-china-agreement-unconstitutional-selling-country/6417182.html

Google Translate