قاسم شعله سعدی، وکیل: هر ایرانی حق دارد طبق قانون وارد ایران شود

قاسم شعله سعدی، وکیل: هر ایرانی حق دارد طبق قانون وارد ایران شود

آیا در قوانین ایران انتقاد از رهبری و درخواست استعفا از ایشان طبق قوانین ایران جرم است؟

آیا در قوانین ایران انتقاد از رهبری و درخواست استعفا از ایشان طبق قوانین ایران جرم است؟ گفتگو با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس ایران

Google Translate