قاسم شعله سعدی پرده از عدم موفقیت فراخوان هایشان گشودند

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

#ایرانیاران، #راه_سوم حکومت آینده ایران عدم تمرکز یا فدرالیسم شعله سعدی،آهنگری، نادریفر،

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate