پنجره ای رو به خانه پدری دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر قاسم شعله سعدی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را… ادامه خواندن پنجره ای رو به خانه پدری دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر قاسم شعله سعدی

Google Translate