جلسه دوم تحلیل هفتگی با دکتر شعله سعدی

دومین برنامه تحلیل هفتگی خط سوم با دکتر قاسم شعله سعدی موضوع: چالش بین رهبری و روحانی

Google Translate