شعله سعدی نجات غریق خامنه ای

گر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه همان برون تراود که در اوست لطفا اگر مایل هستید «مقاله بنام افعی دو سر» مربوط به این فیلم در فیس بوک شقایق شیرازی سعدی ملاحظه بفرمایید

Google Translate