قاسم شعله سعدی پرده از عدم موفقیت فراخوان هایشان گشودند

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی – فراخوان به اعتصاب و نافرمانی مدنی

برنامه راه سوم برای تغییر رژیم در ایران اعتصاب و نافرمانی مدنی است که از ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ آغاز می شود

زمینه شکل گیری اتلاف در اپوزیسیون و فراخوان نافرمانی مدنی – دکتر قاسم شعله سعدی و شکرالله مسیح پور

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate