مناظره دکتر قاسم شعله سعدی و محمد منظرپور – [جبهه فراگیر ملی]

مناظره جنجالی و داغ در اتاق جبهه فراگیر ملی بین دو شخصیت دکتر قاسم شعله سعدی و محمد منظر پور برای شنیدن اتاق را دنبال خواهم کرد

Google Translate