قاسم شعله سعدی شیرمردی که حکم خامنه ای را صادر کرد.

شیرمردی که حکم … خامنه ای را صادر کرد. کارش تمام است

گفتگو رادیو بین المللی فرانسه با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران

گفتگو با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران

Google Translate