رهبری از زبان شعله سعدی

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی @BBC Persian

پیش بینی شعله سعدی برای جمهوری اسلامی

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی @BBC Persian

آقای شعله سعدی از آقای خامنه ای چه می خواهید

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی @BBC Persian

شعله سعدی دفاع از ولایت فقیه

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی @BBC Persian

چرا با شعله سعدی بد رفتار نکرده اند

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی @BBC Persian

قاسم شعله سعدی شعار بر شعورمان پیشی گرفت

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی

قاسم شعله سعدی و رانت حکومتی

دکتر قاسم شعله سعدی با برنامه به عبارت دیگر #بی_بی_سی_فارسی

Google Translate