شعله‌سعدی: قرارداد با چین صراحتا مخالف قانون اساسی است و به معنای فروش ایران به آنها

شعله‌سعدی: قرارداد با چین صراحتا مخالف قانون اساسی است و به معنای فروش ایران به آنها منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/voa-farsi-guest-china-agreement-unconstitutional-selling-country/6417182.html

قاسم شعله سعدی، وکیل: هر ایرانی حق دارد طبق قانون وارد ایران شود

قاسم شعله سعدی، وکیل: هر ایرانی حق دارد طبق قانون وارد ایران شود

عزل خامنه ای از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی – ویکتوریا آزاد , قاسم شعله سعدی, جواد لعل محمدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate