شعله‌سعدی: قرارداد با چین صراحتا مخالف قانون اساسی است و به معنای فروش ایران به آنها

شعله‌سعدی: قرارداد با چین صراحتا مخالف قانون اساسی است و به معنای فروش ایران به آنها منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/voa-farsi-guest-china-agreement-unconstitutional-selling-country/6417182.html

پشت پرده قرارداد چین , نه به انتخابات فرمایشی – قاسم شعله سعدی , شکراله مسیح پور و امین کرد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate