دادستان کل کشور: از قوه قضاییه در برخورد با ساختمان‌های پر خطر کاری ساخته نیست

گفت‌وگو با سولماز ایکدر، روزنامه‌نگار و قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و بنیانگذار جنبش راه سوم

مسئولیت حقوقی قوه‌ قضاییه در قبال جان‌ باختن زندانیان در زندان‌های ایران چیست؟

گفت‌وگو با قاسم شعله‌ سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس

قاسم شعله سعدی، حقوقدان: قوه قضاییه بدنام‌ ترین و فاسدترین د …

قاسم شعله سعدی، حقوقدان: قوه قضاییه بدنام‌ ترین و فاسدترین دستگاه در ایران است

Google Translate