پیش بینی وضعیت ایران بعد از انتخابات – دکتر قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

سودای رهبری مجتبی خامنه ای در گرو انتصابات رژیم – قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نه به انتصابات ولی فقیه – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر سعید محمدی و ماندانا شکزی نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

تحریم انتخابات ۱۴۰۰و جانشینی ولی فقیه – دکتر قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

بررسی مسائل ایران – دکتر قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

بزرگداشت روز سعدی و بازگشت به هویت ملی – دکتر قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

بازداشت مادران دادخواه – دکتر قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

برنامه ۲۵ ساله همکاری با چین – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر خلیل خلیلی پور , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

زندانیان سیاسی و شکنجه آنان در زندان – قاسم شعله سعدی ,نادر نوری کهن ,ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

زندانیان سیاسی و شکنجه آنان در زندان – قاسم شعله سعدی ,نادر نوری کهن ,ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate