زندانیان سیاسی و شکنجه آنان در زندان – قاسم شعله سعدی ,نادر نوری کهن ,ماندانا شکری نژاد

ماندانا شکری نژاد و دکتر قاسم شعله سعدی کیفرخواست از سید علی خامنه ای

کیفرخواست قاسم شعله سعدی از سید علی خامنه ای – دکتر قاسم شعله سعد ی , ماندانا شکری نژاد

Google Translate