فریاد دکتر قاسم شعله سعدی در بیانیه سی – دکتر سعید محمدی , آماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نه به انتصابات ولی فقیه – دکتر قاسم شعله سعدی , دکتر سعید محمدی و ماندانا شکزی نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

ضرورت و نقش رهبری در جنبش های اجتماعی – قاسم شعله سعدی,شکرالله مسح پور,سعید محمدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

تاثیر جهانی اعدام روح الله زم و چرخش سیاست اروپا – ویکتوریا آزاد- دکتر شعله سعدی و جواد لعل محمدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

حکم اعدام زم – دکتر شعله سعدی , منوچهر محمدی, جهانگیر شادانلو , مجری ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

عزل خامنه ای از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی – ویکتوریا آزاد , قاسم شعله سعدی, جواد لعل محمدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate