سه روز اعتراض در مونیخ، گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی همراه با پیام تصویرى مرتضى برجسته و سعید محمدى

چین به ایران وارد شده و امروز آخرین روز و آخرین فرصت اعتراض ملت ما به این قرارداد ننگین بود د لایو #صداى_آشنا با #مجید_رحیمى برنامه شماره ۴٧ – سه روز اعتراض در #مونیخ ! گفتگو با دکتر #قاسم_شعله_سعدى همراه با پیام تصویرى #مرتضى_برجسته و #سعید_محمدى #نه_به_جمهورى_اسلامى پخش از #شبکه_جهانى_کانال_٢ و #تلویزیون_صداى_آشنا ⭐️⭐️⭐️⭐️ لینک تلویزیون… ادامه خواندن سه روز اعتراض در مونیخ، گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی همراه با پیام تصویرى مرتضى برجسته و سعید محمدى

Google Translate