همگرایی اپوزیسیون و اقوام – دکتر قاسم شعله سعدی , مسعود کردپور , ماندنا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

دزدی سخنان و طرح های دکتر مسعود رضائی ورجاوند توسط دکتر قایم شعله سعدی

آقای دکتر قاسم شعله سعدی تمام حرف های مردم پسندش سرقت سخنان آقای دکتر رضائی است و در این سری ویدئوها که سعی می کنیم حاضر کنیم سعی می شود پی آپی ارسال و ملت ایران قضاوت کنند قاسم شعله سعدی هیچوقت شجاعت رویایی با دکتر رضائی ورجاوند را در تلویزیون نداشته است دکتر رضائی… ادامه خواندن دزدی سخنان و طرح های دکتر مسعود رضائی ورجاوند توسط دکتر قایم شعله سعدی

Google Translate