پیام دکتر قاسم شعله سعدی به نیروهای مسلح و اطلاعاتی

پیام دکتر قاسم شعله سعدی به ارتش، سپاه، بسیج و اطلاعات راه سوم – راه نجات ایران

Google Translate