مهستان: چرا قاسم شعله‌سعدی برای پایان دادن به حکومت اسلامی به میدان آمده است؟

قاسم شعله‌سعدی در مهستان از این می‌گوید که چرا برای پایان دادن به حکومت اسلامی به میدان آمده است؟

Google Translate