دادخواست محاکمه حجت اسلام خامنه ای – دکتر قاسم شعله سعدی , مهندس امین کرد . ماندانا شکری نژاد

دکتر قاسم شعله سعدی , مهندس امین کرد . ماندانا شکری نژاد

Google Translate