نامه بی پاسخ مادر قاسم شعله سعدی به آیت الله خامنه ای

قابل تذکر میباشد که مادر قاسم شعله سعدی ، مادر شهید اصغر شعله سعدی نیز میباشد حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز نامه ام به جناب عالی اطمینان می دهم که هیچ تقاضایی از شما برای آزادی فرزندم دکتر قاسم شعله سعدی ندارم. او صاحب نظری صاحب نام و اندیشمندی شناخته شده است که… ادامه خواندن نامه بی پاسخ مادر قاسم شعله سعدی به آیت الله خامنه ای

Google Translate