چرا دهه ی فجر ارمغانی جز زجر مردم ایران نداشت – شعله سعدی- خلیلی پور- شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

دکتر قاسم شعله سعدی: آقای مهندس میر حسین موسوی قابلیت و ظرفیت هدایت یک جنبش ملی را نداشت

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

Google Translate