جلسه دوم تحلیل هفتگی با دکتر شعله سعدی

دومین برنامه تحلیل هفتگی خط سوم با دکتر قاسم شعله سعدی موضوع: چالش بین رهبری و روحانی

تحلیل هفتگی با دکتر شعله سعدی

نخستین جلسه تحلیل هفتگی با دکتر قاسم شعله سعدی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و حقوقدان در کانال خبری تحلیلی خط سوم موضوع: سیاست خارجه وآتش به اختیار telegram.me/khatesevome

Google Translate