روزهای پایانی و آخرین فرصت برای ملت ایران

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

قاسم شعله سعدی پرده از عدم موفقیت فراخوان هایشان گشودند

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

آیا سپاه حمله اسراییل را تلافی میکند؟

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

رونمایی از لیدر جدید اپوزسیون توسط شعله سعدی و شهرام همایون

قاسم شعله سعدی و شهرام همایون در نبود یک رهبر کاریزماتیک در اپوزسیون از یک لیدر سیاسی جدید رونمایی کردند

شل کن سفت کن های شاهزاده همراه با شعله سعدی و شهرام همایون

بی اعتنایی مردم به فراخوانهای اپوزسیون اونا رو حسابی سوزونده و ظاهرا برای التیام رو به بیانیه درمانی آوردن

نامه دکتر قاسم شعله سعدی به علی خامنه ای

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

پیام دکتر قاسم شعله سعدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

پیام حمایت از خوزستان دکتر قاسم شعله سعدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

بررسی بیانیه ۳۳ دکتر قاسم شعله سعدی و اعتصابات سراسری در ایران

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نامه سرگشاده قاسم شعله سعدی به مهندس خامنه ای

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate