همگرایی اپوزیسیون در سال ۱۴۰۰ – شعله سعدی ,اسانلو , شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

همگرایی اپوزیسیون و اقوام – دکتر قاسم شعله سعدی , مسعود کردپور , ماندنا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate