ایرانیاران – ویکتوریا آزاد – دکتر قاسم شعله سعدی و عباس واحدیان شاهرودی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

تفسیر خبر جمعه ۲۸ تیر / میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده، قاسم شعله سعدی و عباس واحدیان شاهرودی

فرمائید subscribe لطفآ کانال ما را

Google Translate