تاثیر جهانی اعدام روح الله زم و چرخش سیاست اروپا – ویکتوریا آزاد- دکتر شعله سعدی و جواد لعل محمدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

عزل خامنه ای از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی – ویکتوریا آزاد , قاسم شعله سعدی, جواد لعل محمدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

ایرانیاران با ویکتوریا آزاد – دکتر قاسم شعله سعدی و دکتر منوچهر یزدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

ایرانیاران – ویکتوریا آزاد – دکتر قاسم شعله سعدی و عباس واحدیان شاهرودی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

ایرانیاران با ویکتوریا آزاد – دکتر قاسم شعله سعدی و بهمن صادقی نور

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate