قاسم شعله سعدی پرده از عدم موفقیت فراخوان هایشان گشودند

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

پشت پرده قرارداد چین , نه به انتخابات فرمایشی – قاسم شعله سعدی , شکراله مسیح پور و امین کرد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate