پیام شماره ۷۱

پیام شماره ۷۱هشدار به ملت ایران ملت غارت شده ایران این سرباز کوچک شما ملت بزرگ و غارت شده ایران به کرات فریاد زده که : کشور در «آستانه فروپاشی» و شما ملت غارت شده در معرض یک «انتخاب تاریخی» قرار گرفته اید اما گوش شنوایی نبود و متاسفانه نشانه های فروپاشی هر روز گسترده… ادامه خواندن پیام شماره ۷۱

Google Translate