کفتگوی صدای آمریکا با قاسم شعله سعدی

اعتراف به حضور سبزها در سپاه, اعتراف به حضور سبزها در سپاه :سردار جعفری: در جنگ نرم تلفات دادیم پاسدار جعفری:اغنای پاسداران همی‌ فتنه بهتر از حذف آنهاست

Google Translate