شل کن سفت کن های شاهزاده همراه با شعله سعدی و شهرام همایون

بی اعتنایی مردم به فراخوانهای اپوزسیون اونا رو حسابی سوزونده و ظاهرا برای التیام رو به بیانیه درمانی آوردن

Google Translate