مناظره د. قاسم شعله سعدی با کاوه آهنگری در رابطه با دموکراسی

دلایل تعبیرات متفاوت ما از دموکراسی برای ایران چیست؟ دین مناظره با مدیریت آقای ‌شهرام همایون و در کانال یک پخش شده‌است

Google Translate