دکتر شعله سعدی ,ویکتوریا آزاد, ,حشمت اله طبرزدی کیفرخواست علیه خامنه ای و پیام به مردم اذربایجان

کیفرخواست دکتر شعله سعدی علیه خامنه ای – ویکتوریا آزاد, قاسم شعله سعدی ,حشمت اله طبرزدی

Google Translate