دکتر قاسم شعله سعدی: راهی که رژیم در پیش گرفته است به ترکستان است

شبکه جهانی کلمه: صفحه اول https://telegram.me/kalemehtv https://www.instagram.com/kalemehtv https://www.facebook.com/kalemehtv Tweets by kalemehtv

قاسم شعله سعدی، حقوقدان از تخلفات صورت گرفته در پرونده سعید طوسی می‌گوید

نسخه کامل برنامه: http://ir.voanews.com/a/3570250.html

Google Translate