گفت وگو با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی

اعتراض به قرار بازداشت موقت قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که بیست و هفتم مردادماه در مقابل مجلس بازداشت شدندتوسط شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب، رد و قرار بازداشت آنها تایید شد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sholeh-saadi-aghasi-reaction/4565356.html

Google Translate