گفتار آقای شعله سعدی فعال و مدافع حقوق بشر و فراخوانی ایشان.

ما نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم. در این ودیو فایل صوتی گفتار جناب آقای شعله سعدی، وکیل ، مبارز و مدافع حقوق بشری را می شنوید. اقای شعله سعدی یکی از وطن دوستان واقعی ما است که چندین بار در سیاه چال های حکومتی افتاده و از نابودی ایران بدست ملا های حاکم خواب… ادامه خواندن گفتار آقای شعله سعدی فعال و مدافع حقوق بشر و فراخوانی ایشان.

Google Translate