برنامه ۵۶ گفتگویی با #دکتر شعله سعدی حقوقدان از #ایران.جنگ.سازش ایران و #امریکا خیزش #مردم#

برنامه ۵۶ گفتگویی بدون سانسور با دکتر شعله سعدی حقوقدان و فعال سیاسی در ایران .

Google Translate