گپ بسیار چالشی مجید رحیمی با دکتر قاسم شعله سعدی

این گفتگو در شبکه جهانی کانال یک یا چانل وان رخ داد وبه ایران ارسال شد و موضوعات آن استفاده یا سواستفاده از مذهب در سکولاریزم یا برعکس نبود شیروخورشید بر روی پرچمی که آرم اندیشه یا جنبش راه سوم است نفوذ کشورهای قدرتمند شرق و غرب بر ایران آینده لینک تلویزیون صداى آشنا https://m.facebook.com/Ashna-TV-255618648841321/

Google Translate