انتقاد قاسم شعله سعدی از امضاء رژیم حقوقی دریای خزر

انتقاد قاسم شعله سعدی از امضاء رژیم حقوقی دریای خزر: سهم ایران از دریای خزر ۵۰٪ درصد است

Google Translate