روزهای پایانی و آخرین فرصت برای ملت ایران

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

قاسم شعله سعدی پرده از عدم موفقیت فراخوان هایشان گشودند

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

آیا سپاه حمله اسراییل را تلافی میکند؟

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نامه دکتر قاسم شعله سعدی به علی خامنه ای

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

پیام دکتر قاسم شعله سعدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

پیام حمایت از خوزستان دکتر قاسم شعله سعدی

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

بررسی بیانیه ۳۳ دکتر قاسم شعله سعدی و اعتصابات سراسری در ایران

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

نامه سرگشاده قاسم شعله سعدی به مهندس خامنه ای

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

پیش بینی وضعیت ایران بعد از انتخابات – دکتر قاسم شعله سعدی , ماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

فریاد دکتر قاسم شعله سعدی در بیانیه سی – دکتر سعید محمدی , آماندانا شکری نژاد

Instagram: @channelyektv www.facebook.com/ChannelYek #Channelone

Google Translate