ملت بزرگ ایران 

 ملت بزرگ ایران  شما که پیشتاز آزادیخواهی و عدالت طلبی و دموکراسی در منطقه بوده اید و در کمتر از ۱۲۰ سال به سه انقلاب دست زده اید ولی نه تنها به اهداف خود نایل نشده بلکه به قهقرا رفته اید  وصاحب یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانید اما گرفتار فقری فراگیر میباشید و نزدیک به… ادامه خواندن  ملت بزرگ ایران